Poziomy językowe - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Poziomy językowe

Poziom A1

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) na poziomie A1 (poziom podstawowy) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


A1 - angielski, arabski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, niderlandzki, koreański, macedoński, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, węgierski, włoski, wietnamski

 • zrozumienie i stosowanie wyrażeń z języka codziennego oraz wyrażeń potocznych, jak również umiejętność formułowania bardzo prostych wypowiedzi mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb;
 • umiejętność przedstawienia siebie lub innej osoby oraz zadawanie pytań dotyczących np. miejsca zamieszkania;
 • porozumiewanie się z innymi rozmówcami w sposób prosty, o ile druga strona mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje chęć współpracy.

A1 - chiński

 • znajomość 150 słów oraz zrozumienie i stosowanie wyrażeń z języka codziennego oraz wyrażeń potocznych, jak również umiejętność formułowania bardzo prostych wypowiedzi mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb;
 • umiejętność przedstawienia siebie lub innej osoby oraz zadawanie pytań dotyczących np. miejsca zamieszkania;
 • porozumiewanie się z innymi rozmówcami w sposób prosty, o ile druga strona mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje chęć współpracy.

A1 -  japoński

 • znajomość 800 słów oraz 80 znaków Kanji;
 • zrozumienie i stosowanie wyrażeń z języka codziennego oraz wyrażeń potocznych, jak również umiejętność formułowania bardzo prostych wypowiedzi mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb;
 • umiejętność przedstawienia siebie lub innej osoby oraz zadawanie pytań dotyczących np. miejsca zamieszkania;
 • porozumiewanie się z innymi rozmówcami w sposób prosty, o ile druga strona mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje chęć współpracy.

Poziom A2

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) na poziomie A2 (wyższy etap poziomu podstawowego) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


A2 - angielski, arabski, chorwacki, czeski, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, niderlandzki, koreański, norweski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, turecki, włoski

 • zrozumienie pojedynczych zdań oraz wyrażeń powszechnie używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym;
 • umiejętność porozumiewania się w trakcie wykonywania nieskomplikowanych, codziennych zadań, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat;
 • poprawne opisywanie swojego wykształcenia, statusu rodzinnego, otoczenia itp. oraz wypowiadanie się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami z zastosowaniem prostych zdań i sformułowań.

A2 - chiński

 • znajomość 300 słów oraz zrozumienie pojedynczych zdań oraz wyrażeń powszechnie używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym;
 • umiejętność porozumiewania się w trakcie wykonywania nieskomplikowanych, codziennych zadań, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat;
 • poprawne opisywanie swojego wykształcenia, statusu rodzinnego, otoczenia itp. oraz wypowiadanie się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami z zastosowaniem prostych zdań i sformułowań.

A2 - japoński

 • znajomość 1500 słów oraz 300 znaków Kanji;
 • zrozumienie pojedynczych zdań oraz wyrażeń powszechnie używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym;
 • umiejętność porozumiewania się w trakcie wykonywania nieskomplikowanych, codziennych zadań, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat;
 • poprawne opisywanie swojego wykształcenia, statusu rodzinnego, otoczenia itp. oraz wypowiadanie się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami z zastosowaniem prostych zdań i sformułowań.

Poziom B1

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) na poziomie B1 (poziom średniozaawansowany) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


B1 - angielski, czeski, chorwacki, francuski, hiszpański, niderlandzki, norweski, polski, rosyjski, niemiecki, szwedzki, włoski

 • zrozumienie zasadniczych punktów rozmowy w sytuacji, gdy używane jest słownictwo standardowe, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.;
 • umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji napotykanych podczas podróży i pobytu w regionie języka docelowego. Formułowanie wypowiedzi w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego lub też dotyczące własnych zainteresowań;
 • zrozumiałe opowiadanie wydarzeń, przeżyć osobistych lub snów, wyrażanie nadziei lub celów, krótkie uzasadnianie wypowiedzi oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących projektu czy pomysłu.

B1 - chiński

 • znajomość 600 słów
 • rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc.
 • umiejętność porozumiewania się w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka;
 • umiejętność tworzenia prostych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na tematy pozostające w kręgu jego zainteresowań;
 • umiejętność opisywania wydarzeń i doświadczeń osobistych, jak również planów, projektów i marzeń dotyczących przyszłości.

Poziom B2

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) na poziomie B2 (poziom wyższy średniozaawansowany) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


B2 - angielski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, włoski

 • zrozumienie zasadniczych aspektów dotyczących konkretnych lub abstrakcyjnych problemów przedstawionych w tekstach złożonych, w tym również dyskusja specjalistyczna dotycząca własnej tematyki zawodowej;
 • umiejętność swobodnego i spontanicznego porozumiewania się pod warunkiem, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka jest pozbawiona napięć i nadmiernych emocji;
 • wypowiadanie się w sposób jasny i szczegółowy w wielu kwestiach, w tym wyrażanie opinii na dany temat z wykazaniem pozytywnych oraz negatywnych stron różnych proponowanych wyborów.

Poziom C1

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) na poziomie C1 (niższy etap poziomu zaawansowanego) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


C1 - angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki

 • zrozumienie wielu różnorodnych, długich i trudnych tekstów oraz ukrytych w nich podtekstów;
 • biegłe i spontaniczne wypowiadanie się bez dłuższego zastanawiania się nad doborem odpowiedniego słownictwa;
 • swobodne i skuteczne posługiwanie się językiem w życiu społecznym, zawodowym, podczas nauki czy studiów;
 • budowanie jasnych i zrozumiałych wypowiedzi na tematy złożone, co świadczy o opanowaniu narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

Poziom C2

Zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) na poziomie C2 (poziom zaawansowany) każdy uczący się powinien posiadać następujące umiejętności językowe:


C2 - angielski, polski

 • rozumienie praktycznie wszystkich tekstów i wypowiedzi;
 • streszczanie informacji pochodzących z różnych źródeł pisanych lub mówionych, odtwarzanie w spójny sposób zawartych w nich tez i wyjaśnień;
 • płynne, spontaniczne i precyzyjne wyrażanie swoich myśli, subtelnie różnicowanie odcieni znaczeniowych nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
32 726 27 78