Polityka Prywatności - LinguaCity - Centrum Obsługi Językowej, Katowice
Centrum Obsługi Językowej

Polityka Prywatności

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, iż:

1.

Administratorem Pana danych osobowych jest Pani Patrycja Stefaniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Patrycja Stefaniak LinguaCity, pod adresem: ul. Kochanowskiego 18, 40-035 Katowice (dalej: Administrator).

2.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kursy@lingua-city.com.

3.

Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji umowy o indywidualny kurs języka angielskiego, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami lub na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i innych aktów prawnych, z których wynika obowiązek Administratora do przetwarzania Pana danych osobowych.

4.

Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom doradczym i audytowym.

5.

Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a niniejszej informacji. W celu dochodzenia roszczeń Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

6.

Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

Ma Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie Pan do przekonania, że Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa.

8.

Podanie przez Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niewskazania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

9.

W oparciu o Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

32 726 27 78